Alle kinderen maken een ontwikkeling door. Ze willen de wereld ontdekken en daarbij willen wij ze helpen. Ze moeten daarvoor dingen leren. Bij veel kinderen gaat dat vanzelf. Als de ontwikkeling van het kind niet vanzelf gaat, bieden wij hulp. De zorgverbreding is een belangrijk onderdeel op onze basisschool. Wij geven extra hulp aan kinderen met (leer)problemen, om op deze manier zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen naar speciale scholen moeten. Ook volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. En we geven, waar nodig is, hulp op dit gebied door het laten volgen van sociale vaardigheidstrainingen.

De vakken lezen, taal, spelling en rekenen zijn de basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom leggen we op deze vakken de nadruk. We willen minimaal  50 % van de leertijd daaraan besteden. In de middenbouwgroep zelfs meer dan 50 % van de tijd.

Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt extra hulp en extra oefenstof binnen het lesprogramma. Wie meer- of hoogbegaafd is zal mee doen met het levelwerk, een doorlopend lesprogramma voor deze kinderen, afgestemd op hun onderwijsbehoefte.

Alle gegevens, die we door de toetsen krijgen, houden we bij in het leerlingvolgsysteem. Op deze manier kunnen we zien op welk gebied kinderen uitvallen of uitblinken. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het maken van de rapporten. Alle kinderen worden besproken tijdens de groepsbesprekingen. Sommige kinderen tijdens de leerlingbespreking of  tijdens het SOT breed. Altijd worden ouders ingelicht en om toestemming gevraagd als een kind tijdens een leerlingbespreking of SOT-breed besproken wordt.

Voordat deze begeleiding begint maakt de Interne Begeleider (IB – er) in samenwerking met de eigen leerkracht eerst een plan, dat onderdeel uitmaakt van het groepsplan. In dit plan worden beginsituatie, doel, onderwijsbehoefte en aanpak omschreven. Met het groepsplan kan in eerste instantie de groepsleerkracht zelf aan het werk. Na verloop van tijd wordt er opnieuw getoetst om te bekijken of de extra hulp ook resultaat oplevert. Als het doel is bereikt stopt de hulp. Zo niet, dan gaan we verder met de extra hulp. Van deze extra begeleiding worden de ouders op de hoogte gebracht.

Om kinderen met lees- en spellingproblemen zo tijdig mogelijk te kunnen helpen, hebben we het dyslexieprotocol ingevoerd. Dit betekent dat de kinderen extra worden gevolgd in hun leesprestaties en indien nodig wordt er extra tijd besteed aan deze leerlingen.

Binnen de school zijn ook externe deskundigen werkzaam. Zo is er wekelijks een fysiotherapeut en logopedist aanwezig en  wordt er PMT (psycho motorische therapie) gegeven op één van de scholen van onze schoolvereniging.