Drie ouders en twee teamleden hebben zitting in de Medezeggenschapsraad. Zij adviseren en denken mee over het schoolbeleid. Bij een aantal zaken heeft het bestuur de instemming van de MR nodig. De directeur van de school woont de vergaderingen bij. Hij vertegenwoordigt het bevoegd gezag. Twee vertegenwoordigers uit de MR zitten in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die schooloverstijgende zaken binnen de vereniging behartigt.

De MR van de Akkerwal bestaat uit de volgende ouders:

  • Jacqueline Nieuwenhuis (secretaresse)
  • Willem Tuhuteru
  • Gerjan Mensink

Namens het team:

  • Miriam Meijerink
  • Marieke Schuurman (voorzitter)

In de GMR zitten:

  • Gerjan Mensink (ouder)
  • José van Putten (teamlid)